Sầu Riêng

150.000đ / 1 kg
160.000đ / 1 kg
170.000đ / 1 kg