Xoài

60.000đ / 1 kg
68.000đ / 1 kg
135.000đ / 1 kg